kas

Privacy verklaring

Lanstomaten B.V. vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
•    duidelijk vermelden voor welke doeleinden en op welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
•    het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
•    je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
•    jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
•    wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
•    passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
•    jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via Esther van der Lans el@lanstomaten.nl.

Persoonsgegevens
Als je in dienst bent van Lanstomaten B.V., of als uitzendkracht of zzp-er werkzaamheden voor ons verricht, hebben we persoonsgegevens van je nodig voor goede afhandeling van de afspraken die we gemaakt hebben. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens over:
•    NAW-gegevens, tel. Nummer, emailadres privé en zakelijk
•    Salaris en beloningsgegevens
•    BSN
•    Geslacht, geboortedatum en of leeftijd
•    Paspoort/ID kopieën
•    Gegevens over functioneren
•    Opleiding gegevens
•    Verzuimgegevens
•    Werkervaring medewerker

Lanstomaten B.V. verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, zoals ras, etniciteit, religie, seksuele gerichtheid, gezondheid, politieke opvatting, lidmaatschap vakbond, genetische gegevens of biometrische gegevens.

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:
•    Aangaan en beëindiging arbeidsovereenkomst
•    Controleren van de identiteit van de betrokkenen
•    Beoordelen van de geschiktheid van de betrokkenen
•    Uitbetaling salaris en afdrachten van belastingen en premies
•    Geven van leiding en het begeleiden van betrokkenen
•    Verstrekken van bedrijf medische zorg en het kunnen nakomen van reintegratieverplichtingen (Wet Poortwachter)
•    Nakomen van afspraken over pensioen en verzekeringen
•    Onderhouden van contacten met oud-medewerkers

Grondslag
De doeleinden zoals hierboven genoemd staan alle in het teken van het nakomen van de overeenkomst die je bent aangegaan met Lanstomaten B.V. omdat er een gerechtvaardigd belang is (bijvoorbeeld: beveiliging) of omdat we moeten voldoen aan wettelijke voorschriften.
In enkele gevallen is jouw toestemming vereist, die vragen we aan je door het ondertekenen van een formulier waarin je uitdrukkelijk toestemming geeft om de persoonsgegevens voor dat doel te verwerken.

Verstrekking aan derden
Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de salarisverwerking.
Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. met een overeenkomst voor dat je gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.
Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Persoonsgegevens worden 2 jaar na uitdiensttreding gewist, tenzij we de gegevens langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Recht om gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Je hebt het recht om te allen tijden jouw gegevens op te vragen die bij Lanstomaten BV zijn vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Esther van der Lans el@lanstomaten.nl. Je krijgt dan binnen 4 weken een overzicht van de gegevens die van jou worden bijgehouden. Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten wijzigen door Lanstomaten B.V. Tref je gegevens aan waarvan je denkt dat wij die niet nodig hebben voor de doeleinden die hierboven zijn genoemd? Dan kan je een verzoek indienen om de verwerking van de gegevens te beperken of die gegevens te verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Als er wijzigingen zijn, wordt de nieuwe privacy verklaring uitgedeeld aan medewerkers, uitzendkrachten en zzp-ers.